Wikia

Harry Potter Wiki

Changes: MediaWiki:Edittools

View source

Back to page

 
Line 16: Line 16:
 
<charinsert>[[Category:+]]</charinsert> &nbsp;
 
<charinsert>[[Category:+]]</charinsert> &nbsp;
 
<charinsert>#REDIRECT&#32;[[+]]</charinsert> &nbsp;
 
<charinsert>#REDIRECT&#32;[[+]]</charinsert> &nbsp;
  +
<span id="edittools_characters">'''Characters:'''
  +
<span class="latinx">
  +
<charinsert> Á á Ć ć É é Í í Ĺ ĺ Ń ń Ó ó Ŕ ŕ Ś ś Ú ú Ý ý Ź ź </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> À à È è Ì ì Ò ò Ù ù </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Â â Ĉ ĉ Ê ê Ĝ ĝ Ĥ ĥ Î î Ĵ ĵ Ô ô Ŝ ŝ Û û Ŵ ŵ Ŷ ŷ </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü Ÿ ÿ </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> ß </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ã ã Ẽ ẽ Ĩ ĩ Ñ ñ Õ õ Ũ ũ Ỹ ỹ</charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ç ç Ģ ģ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ŗ ŗ Ş ş Ţ ţ </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Đ đ </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ů ů </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ǎ ǎ Č č Ď ď Ě ě Ǐ ǐ Ľ ľ Ň ň Ǒ ǒ Ř ř Š š Ť ť Ǔ ǔ Ž ž </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū Ȳ ȳ Ǣ ǣ </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> ǖ ǘ ǚ ǜ </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ă ă Ĕ ĕ Ğ ğ Ĭ ĭ Ŏ ŏ Ŭ ŭ </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ċ ċ Ė ė Ġ ġ İ ı Ż ż </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ą ą Ę ę Į į Ǫ ǫ Ų ų </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ḍ ḍ Ḥ ḥ Ḷ ḷ Ḹ ḹ Ṃ ṃ Ṇ ṇ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṣ ṣ Ṭ ṭ </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ł ł </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ő ő Ű ű </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ŀ ŀ </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ħ ħ </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ð ð Þ þ </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Œ œ </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Æ æ Ø ø Å å </charinsert> &nbsp;
  +
<charinsert> Ə ə </charinsert></span>&nbsp;<br /></span>
 
<charinsert>[[id:+]]</charinsert> &nbsp;
 
<charinsert>[[id:+]]</charinsert> &nbsp;
 
<charinsert>[[cs:+]]</charinsert> &nbsp;
 
<charinsert>[[cs:+]]</charinsert> &nbsp;

Latest revision as of 09:32, August 16, 2010

Below are some commonly used wiki markup codes. Simply click on what you want to use and it will appear in the edit box above.
View this template

Around Wikia's network

Random Wiki